ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSzF)
 
Bárdi Anna egyéni vállalkozó
székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 60/B
nyilvántartási szám: 39723486
adószám: 66832748141
bankszámlaszám: 11773023-00061809
elektronikus elérhetőség: annabardy@gmail.com
mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) és harmadik személy, mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő) által grafikai- és arculati anyagok tervezése, valamint kiadványtervezés vonatkozásában kötött vállalkozási szerződések mögöttes szabályait képezik 2022. február 04. napjától.
 
Megrendelőnek minden esetben az a harmadik személy minősül, akivel Vállalkozó a fenti tárgykörben, külön okiratba foglaltan Vállalkozási szerződést (továbbiakban Egyedi szerződés) köt. A Felek Egyedi szerződésének a jelen ÁSzF rendelkezései mögöttes szabályait képezik, ahogyan arra a Felek Egyedi szerződése is utal.

 

1.
A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

Szolgáltatás tárgyának minden esetben a Megrendelő és a Vállalkozó, együttesen Felek (továbbiakban Felek) által az Egyedi szerződésben és annak mellékletében, vagy mellékleteiben meghatározott feladatok elvégzését és az Egyedi szerződés szerinti Díj megfizetését kell tekinteni.

 

2.
A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Felek a teljesítés során egymással mindenben együttműködnek.
 
Megrendelő a teljesítés során köteles Vállalkozót, a Vállalkozó által igényelt minden információval, adattal és dokumentummal ellátni a szerződésszerű teljesítés érdekében.
 
Megrendelő felel a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott tények, adatok, információk és dokumentumok valódiságáért és a Vállalkozó általi – a Megrendelő által megjelölt célhoz kötött – jogtiszta felhasználhatóságáért.
 
Amennyiben a megadott adatok, információk tekintetében Vállalkozónak további, az Egyedi szerződés teljesítéséhez szükséges kérdései vannak, azokat Megrendelő köteles a lehető legrövidebb időn belül megválaszolni. Egészen addig, amíg az Egyedi szerződés tárgya, vagy a teljesítéssel kapcsolatos egyes kérdések tekintetében Vállalkozónak a fentiek szerinti nyitott, megválaszolatlan kérdései vannak, Vállalkozó jogosult a teljesítés megkezdését megtagadni, illetve már megkezdett teljesítés esetén Vállalkozó késedelme kizárt.

Vállalkozó a teljesítés során minden, a tevékenységére irányadó jogszabályt megtart, ahogyan a tevékenységére vonatkozó gondossági mércét is következetesen alkalmazza, azonban a Megrendelő gazdasági tevékenységével összefüggő tartalom szolgáltatásáért és annak jogszabályi megfelelőségéért Vállalkozó semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé, ahogyan a releváns reklámjogi- és versenyjogi-, vagy fogyasztóvédelmi szabályok megtartásáért sem.
 
Vállalkozót szavatosság terheli, hogy részéről a teljesítés nem ütközik jogi akadályba, a teljesítéshez szükséges szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, szakemberekkel és a kötelezettségei teljesítéséhez szükséges bejegyzett tevékenységi körökkel rendelkezik.
 
Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban az alábbi szabályok érvényesülnek.
 
Vállalkozó a teljesítés során folyamatosan kapcsolatot tart Megrendelővel különösen annak érdekében, hogy a Megrendelő általa gyártott terméket, vagy az általa nyújtott szolgáltatást, továbbá a Megrendelő harmadik személyek irányába közvetítendő értékeit és megjelenési- és megjelenítési elképzeléseit megismerhesse ezen ismereteket a teljesítés során hasznosíthassa.
 
Vállalkozó a teljesítés során az Árajánlatban megjelölt számú lehetséges, részleteiben nem kidolgozott kreatív koncepciót jelenít meg elektronikus megküldéssel Megrendelő számára, mely kreatív koncepciók közül Megrendelő kiválasztja azt a kreatív koncepciót, melynek részletes kidolgozását kívánja teljesítésként.
 
Megrendelő a kreatív koncepció tartalmára vonatkozóan, annak megküldésétől számított 5 (öt) naptári napon belül írásban köteles állást foglalni és – több változatban való teljesítés esetén – kiválasztani azt az egy kreatív koncepciót, melynek véglegesítését és részletes kidolgozását kívánja Vállalkozótól az Egyedi szerződés teljesítéseként.
 
Vállalkozó a fenti bekezdés szerint, a Megrendelő által közölt nyilatkozat kézhezvételétől számítva, az Egyedi szerződésben megjelölt időpontig köteles a kiválasztott kreatív koncepció véglegesítésére Megrendelő útmutatásai alapján, kivéve ha a Felek ettől eltérő teljesítési határidőben állapodnak meg (továbbiakban és az Egyedi szerződésben Teljesítési véghatáridő).
 
Vállalkozó a teljesítési határidő elteltéig köteles a jelen Szerződés tárgyát készre jelenteni és az elkészült anyagokat Megrendelő részére a Felek által meghatározott formátumban bemutatni elektronikus megküldéssel (továbbiakban Készre jelentés).
 
A Teljesítési véghatáridőig a Felek kommunikációja szintén folyamatos, Vállalkozó a megrendelői megkeresésekre legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül visszajelezni köteles, azzal, hogy amennyiben az Egyedi szerződés előzményét képező Árajánlat nem tartalmazza a Megrendelő részére, a jelen Szerződés hatálya alatt nyitva álló konzultációs időkeretet, úgy ez az időkeret 4 (négy) órát jelent, ezen felül Vállalkozó bruttó 20.000 (húszezer) forint összegű (általános forgalmi adóterhet nem viselő óradíjazásra jogosult.
 
Vállalkozó továbbá – a konzultációs időkeretben – együttműködik a Megrendelő által kijelölt olyan személyekkel is, akik a teljesítésben érintettek lehetnek, például nyomdákkal, vagy webfejlesztőkkel. Vállalkozó jelen bekezdés szerinti együttműködési kötelezettségével kapcsolatban releváns, hogy Vállalkozó ezen személyekkel szemben a teljesítés tárgya tekintetében mentesül a titoktartási kötelezettség alól, továbbá, hogy abban a nem várt esetben, ha ezen harmadik személyek bármelyike Vállalkozó szerzői-, vagy egyéb kapcsolódó jogait sértené, úgy azt Megrendelő szerződésszegéseként kell értékelni.
 
A Készre jelentés kézhezvételétől számított 2 (kettő) naptári napon belül Megrendelő köteles nyilatkozni Vállalkozó teljesítéséről – elfogadás esetén – a Készre jelentés elfogadásáról a jelen ÁSzF 1. számú mellékletét képező teljesítési igazolás kitöltésével és elektronikus megküldésével.
 
Abban az esetben, ha Megrendelő a készre jelentés során hibákat észlel, úgy azokat a Készre jelentés közlésétől számított 2 (kettő) naptári napon beül köteles jelezni Megrendelő részére írásos formában. Hibának csak az olyan hiányosságok, vagy pontatlanságok minősülnek, amelyek a teljesítés kreatív tartalmát nem érintik.
 
Ilyen esetben Vállalkozó a jelzett hibákat köteles a megrendelői jelzéstől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül kijavítani; a kijavítás megküldését követően pedig – annak kézhezvételétől számított 2 (kettő) naptári napon belül Megrendelő köteles megküldeni Vállalkozó számára a kitöltött és a jelen Szerződés 2. sz. mellékletét képező teljesítési igazolást.
 
Abban a nem várt esetben, ha Megrendelő a Készre jelentést, vagy a fentiek szerinti esetlegesen bekövetkező kijavítást követő 2 (kettő) naptári napon belül nem reagál, úgy Vállalkozó őt újabb nyilatkozattételre köteles felhívni minimálisan 2 (kettő) naptári napos határidővel; amennyiben Megrendelő Vállalkozó jelen bekezdés szerinti felhívása ellenére sem reagál – a vállalkozói felhívásban foglalt határidőben – úgy Vállalkozó teljesítését szerződésszerűnek kell tekinti és ilyen esetben a jelen Szerződés 1. számú mellékletét képező teljesítési igazolást Vállalkozó saját, egyoldalú nyilatkozattal jogosult pótolni.
 
A Teljesítési igazolás kézhezvételétől, vagy az azt pótló vállalkozói nyilatkozat kiállításától számítva Vállalkozó jogosult számlakiállításra és annak Megrendelő részére való megküldésére.
 
Amennyiben Megrendelő a konzultációs időkeret meghosszabbítását igényli, úgy a Felek között ezen kiegészítés elszámolása tekintetében a Felek külön megállapodása, ennek hiányában pedig a Vállalkozó által vezetett munkaidő-nyilvántartás és óradíjas elszámolás az irányadó, azzal, hogy ezen esetleges tételek tekintetében teljesítés leigazolása és a számlázás szintén a jelen ÁSzF rendelkezései szerint történik az utolsó fizetési részlet kiegyenlítésével egyidejűleg. Ilyen esetben az óradíj összege bruttó (általános forgalmi adótehermentes) 20.000 (húszezer) forint.
 
Megrendelő, a Vállalkozó által adott – fentebb nem nevesített – javaslatokra, tervezetekre vonatkozó elfogadó nyilatkozatát minden esetben legalább elektronikus levél útján, míg észrevételeit a lehető legrövidebb időn – de legkésőbb 3 (három) naptári napon – belül köteles Vállalkozóval közölni. Amennyiben Megrendelő a jelen bekezdésben szabályozott kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, ez a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja és Vállalkozó teljesítési határideje Megrendelő késedelmével mindig meghosszabbodik.
 
Vállalkozó köteles Megrendelőt a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül – mely nem lehet későbbi a körülmény felmerülésétől számított 2. (második) munkanapnál – értesíteni, amennyiben bármilyen olyan körülményről szerez tudomást, amely a teljesítést késlelteti, a teljesítés részbeni vagy egészbeni meghiúsulásához vezethet, vagy megvalósulásának tartós akadályát jelentheti, a teljesítés várható határidejének megjelölésével.
 
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a teljesítés során – Megrendelő külön engedélye nélkül is – alvállalkozó igénybevételére jogosult, akinek tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el.
 
Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben köztük az Egyedi szerződésben egyáltalán nem szereplő és nem is nevesített feladat ellátására jönne létre jogviszony szóban, úgy a Felek között ezen többletfeladatok elszámolása tekintetében a Felek külön megállapodása, ennek hiányában pedig a Vállalkozó által vezetett munkaidő-nyilvántartás és óradíjas elszámolás az irányadó azzal, hogy ezen esetleges tételek tekintetében a teljesítés leigazolása és a számlázás szintén a jelen ÁSzF rendelkezései szerint történik az utolsó fizetési részlet kiegyenlítésével egyidejűleg. Felek rögzítik, hogy ilyen esetben az óradíj összege bruttó (általános forgalmi adótehermentes) 20.000 (húszezer) forint azzal, hogy amennyiben Megrendelő további kreatív koncepció kidolgozását kívánja, úgy annak ellenértéke minimálisan az eredeti árajánlat azonos sorának díjazásának 50 (ötven) százalékösszeggel egyező összeg.

 

3.
A DÍJAZÁS

Megrendelő az Egyedi szerződésben foglalt feladatok ellenértékeként köteles Vállalkozó részére díjazást fizetni, azzal, hogy ez az összeg a teljesítéshez esetlegesen használt díjköteles betűtípusból álló teljes betűkészlet ellenértékét és a stockfotók ellenértékét – az Egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – nem tartalmazza.
 
A Díjazás nettó összegét az Egyedi szerződés és az Árajánlat tartalmazza azzal, hogy az ott megjelölt díjtételek bruttó, általános forgalmi adóterhet nem viselő összegek, mivel vállalkozó alanyi általános forgalmi adómentes kisadózónak minősül (előzőekben és továbbiakban Díj).
 
A Díj az alábbiak szerint esedékes.
 
Megrendelő Vállalkozó részére a Díjba beszámítandóan, előleg jogcímén megfizeti a Díj 30 (harminc) százalékának megfelelő összeget banki átutalással, mely összegről Vállalkozó külön előleg-bekérőt nem küld, csak és kizárólag előlegszámlát állít ki az előleg fentebb megjelölt bankszámláján való jóváírásának napján.
 
Az előleget az Egyedi szerződés hatályba lépésétől számított 2 (kettő) naptári napon belül köteles Megrendelő megfizetni Vállalkozó részére.
 
Az előleg megfizetését követően hátralékos, a Díj 70 (hetven) százalékának megfelelő összeget és az esetleges további tételek ellenékét Megrendelő Vállalkozó szerződésszerűen megküldött számlája szerint köteles kiegyenlíteni, annak esedékességi időpontjában, mely 8 (nyolc) naptári nap.
 
Vállalkozó a számlát választása alapján jogosult elektronikus- és papír alapú számlaként is megküldeni.
 
Elektronikus számla esetén a számlát az Egyedi szerződésben megjelölt elektronikus levélcímek bármelyikére, papír-alapú számla esetében a számlát Megrendelő székhelyére ajánlott és tértivevényes levélpostai küldeményként kell megküldeni.
 
Vállalkozó jogosult továbbá közvetített szolgáltatás továbbszámlázására is Megrendelő irányába.
 
Amennyiben Megrendelő fizetési késedelembe esik, úgy:

 • az előleg késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó a teljesítés megkezdését egészen az előleg megfizetéséig megtagadhatja.

 • törvényes késedelmi kamat fizetésére köteles a késedelem teljes időtartamára és;

 • minden alkalommal a mindenkori jogszabályi mértékű behajtási költségátalány megfizetésére köteles.

 

4.
A SZELLEMI TERMÉKEK

Megrendelő a javára, vagy a cégcsoportja más tagjának javára lajstromozott és a későbbiekben Vállalkozó teljesítésének alapulvételével lajstromozandó bármilyen típusú védjegye, vagy hatósági oltalom nélküli grafikus ábrázolása, formatervezési mintája tekintetében felhasználási jogot enged Vállalkozó részére annyiban, hogy Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit teljesíteni tudja, illetve, hogy a teljesítéseire Vállalkozó, vagy közreműködője a 8. pontban foglaltak szerint hivatkozzon; a felhasználás e körben díjmentes.
 
Megrendelő az Egyedi szerződés teljesítése körében létrejött szellemi termékek nyilvánosságra hozatalára a Díj teljes összegének megfizetésének napjától kezdve jogosult azzal, hogy Vállalkozó nevének feltüntetésére nem köteles, csak abban az esetben, ha erre vonatkozóan a Felek külön megállapodnak.
 
Vállalkozó Megrendelő számára időben korlátlan, továbbá kizárólagos és határozatlan idejű felhasználási jogot biztosít az Egyedi szerződés teljesítése körében létrejött szellemi termékek vonatkozásában a Díj terhére és annak megfizetésétől számítva, a felhasználás területi hatályára vonatkozó korlátozását a Felek Egyedi szerződése tartalmazza, azzal, hogy a felhasználás csak az Egyedi szerződésben meghatározott termék-, vagy szolgáltatási körre terjed ki, amennyiben pedig Vállalkozó teljesítése több helyszínen többszörözhető (franchise), úgy az első felhasználáson túli minden egyes többszörözésre csak és kizárólag a Felek egyedi és írásba foglalt megállapodásával van lehetőség.
 
A felhasználás körében Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt, hogy a felhasználási engedély saját érdekkörben való felhasználásra terjed ki, nem terjed ki azonban átdolgozás jogára, a forgalomba hozatal jogára, a kiállítás jogára továbbá a többszörözés jogára is, csak annyiban, amennyiben arra az Egyedi szerződés arra lehetőséget biztosít.
 
A felhasználási jogot Megrendelő harmadik személynek nem engedheti át, harmadik személyre ezen jogát nem ruházhatja át.
 
Amennyiben Megrendelő a teljesítés során létrejött szellemi terméket vagy annak bármely elemét reklámozási célból kívánja használni, erre vonatkozóan köteles Vállakozótól írásbeli engedélyt kérni, melynek megadása hiányában az ilyen jellegű felhasználás jogszerűtlennek minősül.
 
A fentiekben részletezett felhasználás tekintetében a Vállalkozót jogszavatosság terheli.
 
Vállalkozó továbbá, az Egyedi szerződés teljesítése során csak olyan szellemi alkotást használ fel, amelyre vonatkozóan felhasználói jogosultsággal rendelkezik.
 
Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy amennyiben az Egyedi szerződés során létrejövő szellemi termékek vonatkozásában bármilyen hatósági-, vagy jogszabályi védelmet kíván igényelni, úgy azt saját kockázatára és költségére kezdeményezheti. Vállalkozó e körben kifejezett figyelemfelhívással él, hogy a jelen pontban vállalt jogszavatossága nem jelent kötelezettségvállalást a tekintetben, hogy a teljesítés során létrejövő szellemi termékek hatósági oltalom-képesek, mivel az oltalomképesség nem következik a teljesített szellemi termékek jogtisztaságából.

Amennyiben Megrendelő – a Díj megfizetését követően – bármilyen hatósági-, vagy jogszabályi oltalom alá kívánja helyeztetni az Egyedi szerződés teljesítése során létrejövő bármely szellemi terméket, úgy az ehhez szükséges nyilatkozatokat Vállalkozó a Megrendelő erre irányuló felhívásától számított 5 (öt) naptári nap alatt megteszi Megrendelő költségviselése mellett; az oltalom alá helyezés a jelen pont átdolgozással kapcsolatos szabályait nem írja felül.
 
Az egyedi szerződés teljesítése során ismertetett, azon koncepciók tekintetében, melyek nem kerülnek véglegesítésre az Egyedi szerződés teljesítése során, Megrendelőt felhasználási jog nem illeti meg.
 
Amennyiben az Egyedi szerződés tárgya kiadványtervezés, vagy az kiadványszerkesztést is magába foglal, úgy a felhasználásra a jelen ÁSzF rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
 
Megrendelő a Díj teljes összegének Vállalkozó részére történő kifizetésének napjától jogosult a kiadványszerkesztés keretében létrejött mű tekintetében kiadói szerződést kötni harmadik személlyel, vagy önállóan kiadni azt az alábbi korlátozásokkal:

 • Megrendelő vagy harmadik személy a Díj terhére és Vállalkozó további írásba foglalt engedélye hiányában egy alkalommal történő magyar nyelvű 1.500 (ezerötszáz) példányszámban való nyomtatott formában való kiadására és a kiadás forgalomba hozatalára jogosult;

 • Megrendelő vagy harmadik személy a Díj terhére jogosult az előzőek szerint kiadott (többszörözött) példányok Magyarországon való terjesztésére időbeli korlátozás nélkül;

 • Megrendelő vagy harmadik személy átdolgozásra nem jogosult.

 

5.
TITOKTARTÁS
 

A másik Fél írásbeli hozzájárulása nélkül az Egyedi szerződést és annak részleteit a Felek üzleti titokként kötelesek kezelni, annak tartalmát nem hozzák nyilvánosságra, harmadik, a teljesítésbe be nem vont személy részére adatot nem szolgáltatnak, dokumentációkat, terveket nem adnak át – eltekintve a referenciakénti hivatkozástól és a szakmai-, oktatási eseményeken való részvételtől.
 
A jelen Szerződés teljesítése során, azzal összefüggésben a Felek tudomásukra jutott tényeket, adatokat, információkat, ismereteket, az azokból levonható következtetéseket bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat harmadik személynek a jogviszony megszűnését követően sem hozzák tudomására – ideértve a szóbeli közlést is – és azokat megőrzik, kivéve, ha a nyilvánosságra hozatal jogszabályi kötelezettségen, jogerős bírósági határozaton vagy a Felek előzetes, írásbeli megállapodásán alapul.
 
A titoktartási kötelezettség a Feleket határozatlan ideig és külön a másik Fél által fizetendő ellenérték nélkül terheli.

 

6.
A SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI, ELÁLLÁS,
FELMONDÁS, MÓDOSÍTÁS, MEGSZŰNÉS

Az Egyedi szerződés és az annak mögöttes szabályait tartalmazó jelen ÁSzF bármely rendelkezésének megsértése szerződésszegésnek minősül, mely esetben az alábbi jogkövetkezmények alkalmazhatóak.
 
Felfüggesztés:

 • amennyiben Megrendelő szerződésszegése a 8 (nyolc) naptári napot meghaladja, Vállalkozó az Egyedi szerződés teljesítését felfüggesztheti és amennyiben a felfüggesztés indoka több, mint 30 (harminc) naptári napon át folyamatosan fennáll, úgy a jelen Szerződést azonnali hatállyal és indokolt felmondással felmondhatja;

Azonnali hatályú felmondás:

 • abban a nem várt esetben, ha valamely Fél az Egyedi szerződés, vagy az annak mögöttes szabályait tartalmazó jelen ÁSzF bármely rendelkezését megsérti és a másik Fél általi a szerződésszerű állapot írásbeli, legalább 5 (öt) munkanapos teljesítési határidőt tartalmazó felszólításának sem tesz eleget; a felmondást részletesen indokolni kell;

 • abban a nem várt esetben, ha Megrendelő megsérti az Egyedi szerződésben, vagy a jelen ÁSzF-ben foglalt felhasználási jogokkal kapcsolatos megállapodást – ilyen esetben a szerződésszerű állapot helyreállítására irányuló felszólítás megküldésére nincs szükség Vállalkozó részéről; 

 • a Felfüggesztés következményeként.

Az Egyedi szerződés tekintetében elállásra, vagy rendes felmondással való megszüntetésre nincs lehetőség; jogszerűtlen elállás, vagy felmondás esetén kötbérként fizetendő a Díj még ki nem egyenlített része, ha az Egyedi szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, mely összeg esedékessége a jognyilatkozat közlésének napja.
 
Felek az Egyedi szerződést továbbá bármikor módosíthatják, vagy megszüntethetik írásba foglalt és egybehangzó nyilatkozatukkal.
 
Az Egyedi szerződés bármilyen jogcímen való megszűnés esetén a Felek kötelesek egymással a jogviszonyt írásban lezárni és elszámolni a végleges rendezés érdekében a megszűnéstől számított 10 (tíz) munkanapon belül. Ezen írásbeli lezárás keretei között a Felek kötelesek egymás számára nyilatkozni a körben, hogy a megszűnésre tekintettel fennáll-e bármilyen igényük a másik Féllel szemben; a megállapodás elmaradása esetén a Felek a megszűnéstől számított 11. (tizenegyedik) naptól kezdve igényeiket hivatalos úton érvényesíthetik.
 
Felek rögzítik, hogy amennyiben az Egyedi szerződés a teljesítést megelőzően Vállalkozó azonnali hatályú felmondásával szűnik meg, úgy Vállalkozó jogosult a Díj még ki nem fizetett részére kötbér jogcímén, a megszűnés napján.
 
Felek rögzítik azt is, hogy abban a nem várt esetben, ha Megrendelő, vagy olyan személy, akinek a magatartásért, vagy mulasztásáért Megrendelő a jelen ÁSzF szerint felelős az Egyedi szerződés és az annak mögöttes szabályait képező jelen ÁSzF rendelkezéseivel ellentétesen, vagy egyéb okból jogosulatlanul használja fel Vállalkozó bármely szellemi termékét úgy Megrendelő kötbér fizetésére köteles Vállalkozó erre irányuló fizetési felszólítása szerinti esedékességgel és teljesítési móddal. A kötbér összege ilyen esetben a Díj 200 (kettőszáz) százalékával egyező összeg Megrendelő által való teljesítése sem érinti Vállalkozó egyéb jogcímen keletkező igényeinek érvényesíthetőségét. A jelen bekezdés hatálya az Egyedi szerződés bármilyen jogcímen való megszűnését követően is fennmarad, a vállalkozói szerzői jogok fennállásával egyező időtartamban.
 
Felek egyike sem tartozik felelősséggel a másik Félnek, és nem esik késedelembe, illetve nem követ el szerződésszegést, ha bizonyítja, hogy a kötelezettségek teljesítését egy, az érdekkörén kívüli elháríthatatlan, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható vis maior esemény véglegesen megakadályozza; az új típusú koronavírus világjárvánnyal összefüggő esemény a Felek jogviszonyában nem minősül vis maiornak.
 
Vis maior esemény bekövetkezésekor az érintett Fél a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időben értesíti a másik Felet és amennyiben ésszerűen lehetséges, mindent megtesz a kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében.
 
A vis maior azon formájára, amely a jelen Szerződés teljesítését lehetetlenné teszi, a lehetetlenülés szabályai vonatkoznak, amennyiben a vis maior nem teszi lehetetlenné a teljesítését, de késlelteti azt, úgy a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával.

 

7.
KAPCSOLATTARTÁS

Felek megállapodnak, hogy az Egyedi szerződés teljesítése során egymással kapcsolatot ténylegesen az Egyedi szerződésben megjelölt személyek útján tartanak.
 
Kizárólagosan ezek a személyek, vagy az általuk esetileg és legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában meghatalmazott személyek jogosultak.
 
Felek rögzítik, hogy az Egyedi szerződéssel kapcsolatban a szerződésszerű állapot helyreállítására irányuló felszólításon és az esetleges felmondáson kívül minden nyilatkozat elektronikus levelezés útján is érvényes; a nevesített nyilatkozatok azonban csak írásban érvényesek, illetve csak postai úton, vagy személyes, illetve futárral való küldés útján kézbesíthetőek.
 
Felek nyilatkozzák, hogy az Egyedi szerződés hatálya alatt közölt nyilatkozataikat kézbesítettnek kell tekinteni:

 • postai küldés esetén azon a napon, mely napon a tértivevény tanúsága szerint a küldeményt a címzett Fél átveszi, vagy azon a napon, amikor a tértivevény a feladó Félhez bármilyen postai jelzéssel visszaérkezik;

 • személyes, illetve futárral való küldés esetén azon a napon, mely napon a szállítólevél (vagy azzal egy tekintet alá eső irat) tanúsága szerint a küldeményt a címzett fél átveszi, vagy azon a napon, amikor a szállítólevél (vagy azzal egy tekintet alá eső irat) a feladó Félhez bármilyen jelzéssel visszaérkezik;

 • elektronikus küldés esetén a feladás napján, vagy amennyiben az nem munkanap, úgy az azt követő munkanapon, kivéve, ha rendszerüzenet szerint a küldemény kézbesíthetetlen, vagy a címzett levélcímről bármilyen olyan üzenet érkezik vissza, melynek tanúsága szerint a címzett a küldeményt határozott, vagy határozatlan ideig nem olvassa – ilyen esetben a küldeményt akkor sem lehet kézbesítettnek tekinteni, ha a jelzett határidő letelt, a levél ismételt küldése szükséges egészen addig, amíg nem érkezik vissza automatikus rendszerüzenet.

Amennyiben a kapcsolattartók személyében változás áll be, úgy a Felek egymást kötelesek haladéktalanul legalább elektronikus levél útján értesíteni; az esetleges késedelemből eredő jogkövetkezmények minden esetben a mulasztó Felet terhelik.

 

8.
VEGYES- ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Vállalkozó Megrendelő személyére, az Egyedi szerződés szakmai tartalmára és a teljesítés során létrejött anyagokra jogosult referenciaként hivatkozni, azokat szakmai konferenciákon, szakmai versenyeken és szakmai oktatásokon felhasználni időbeli korlátozás és külön engedély nélkül is, ennyiben a felhasználási jogot Vállalkozó saját maga számára fenntartja.
 
A jelen ÁSzF 2. sz. mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztatót Megrendelő a tényleges kapcsolattartóival az Egyedi szerződés létrejöttekor megismerteti, egyben felel minden olyan jogkövetkezményért, mely ezen tájékoztatás elmaradásából közvetlen, vagy közvetve keletkezik Vállalkozónál.
 
Az Egyedi szerződés alapján a Vállalkozó által bármilyen jogcímen, a Megrendelő részére fizethető összeg maximuma a már teljesített díjazással azonos összeg.
 
Felek rögzítik, hogy az Egyedi szerződés és az annak mögöttes szabályait tartalmazó jelen ÁSzF-ben foglaltak a Felek jogviszonyát mindenre kiterjedően és teljes körűen szabályozzák, így az Egyedi szerződés aláírásával az Egyedi szerződés körében kötött minden korábbi megállapodás hatályát veszti.
 
Felek kifejezetten rögzítik, hogy az Egyedi szerződés és az annak mögöttes szabályait tartalmazó jelen ÁSzF tekintetében – mind anyagi-, mind alaki jogi tekintetben – kizárólagosan Magyarország joganyagát kívánják alkalmazni mind az Egyedi szerződés, mind az annak mögöttes szabályit tartalmazó jelen ÁSzF mögöttes szabályaira, mind az ügylettel összefüggő egyéb ügyletükre, nem várt vitájukra.
 
Az Egyedi szerződés létrejöttének helye minden esetben a Vállalkozó mindenkori székhelye.
 
Felek a nyilvántartási adataikban bekövetkezett minden változásról egymást tájékoztatják.
 
Vállalkozó a jelen ÁSzF módosítására egyoldalúan jogosult, de köteles erről Megrendelőt tájékoztatni.
 
Felek rögzítik, hogy az Egyedi szerződés és az annak mögöttes szabályait tartalmazó jelen ÁSzF az Egyedi szerződés Felek általi aláírás napján lép hatályba, amennyiben a Felek külön írnak alá, úgy az Egyedi szerződést később aláíró fél aláírásának napján, azzal, hogy ilyen esetben a korábban aláíró Fél nyilatkozatához 3 (három) naptári napig kötve van.
 

Budapest, 2023. március 8.
 
 
Mellékletek:
1. sz. melléklet – Teljesítési igazolás;
2. sz. melléklet – Adatkezelési tájékoztató.

Bárdi Anna egyéni vállalkozó
Vállalkozó

 

 

_____________________________________________________________

1. SZ. MELLÉKLET
TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

 

Alulírott,
 
..................................................
székhely: ..................................................
adószám: ..................................................
képviseli: ..................................................
mint Megrendelő a jelen Teljesítési igazolás kiállításával igazolom, hogy
 
Bárdi Anna egyéni vállalkozó
székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 60/B
adószám: 66832748141
 
mint Vállalkozó a köztünk .................................................. napján létrejött Vállalkozási szerződés általa való szerződésszerű teljesítésére tekintettel a mai nappal bruttó (általános forgalmi adómentes) .................................................. forint összegben jogosult számlakiállításra és annak irányunkba való benyújtására.
 
 
 
Keltezés:

..................................................
Megrendelő

 


_____________________________________________________________

2. SZ. MELLÉKLET
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Bárdi Anna egyéni vállalkozó szerződéses Partnereinek képviselői
és természetes személy kapcsolattartói részére


 
Az adatkezelő.
Bárdi Anna egyéni vállalkozó
székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 60/B
nyilvántartási szám: 39723486
adószám: 66832748141
bankszámlaszám: 11773023-00061809
elektronikus elérhetőség: annabardy@gmail.com
 
Adatvédelmi tisztségviselő.
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő alkalmazására nem kötelezett.
 
Az adatközlés kötelező jellege, esetleges elmaradásának jogkövetkezményei.
Az adatközlés nem kötelező, de az érintett szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan célszerű. Amennyiben nem történik adatközlés, úgy a Szerződő fél cégnyilvántartási törvényes képviselőinek adatait kell kapcsolattartási adatoknak tekinteni, mely személyes adatok közérdekből nyilvános adatoknak minősülnek.
 
Az adatkezelés jogalapja.
GDPR 6. cikk (1) f) pont az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a szerződéseinek teljesítését figyelemmel tudja kísérni, illetve ellenőrizni tudja ezen teljesítéseket, továbbá, hogy számviteli kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. Kérésre az Adatkezelő ismerteti az érdekmérlegelési teszt főbb szempontjait, vagy magát az érdekmérlegelési tesztet is.
 
Az adat forrása.
A szerződéses Partner.
 
Az adatkezelés címzettjei.
Az Adatkezelő azon szerződéses partnerei, akiknek bevonása feltétlenül szükséges, azaz azon munkavállalók és egyéb jogviszony alapján Adatkezelő részére tevékenységet végzők, akik a teljesítésben közreműködnek és azon személyek, akiket a jogviszonnyal kapcsolatban bevonni szükséges, így különösen az Adatkezelő jogásza, könyvelője és adótanácsadója, továbbá IT hátteret biztosító partnerei.
 
A kezelt adatok.
A képviselő, a tényleges kapcsolattartó vonatkozásában név, beosztás, e-mail cím, telefonszám.
 
Az adatkezelés időtartama.
Az adatkezelés céljának megszűnése, legkésőbb a Szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) naptári év.
 
Adattovábbítás harmadik országba.
Az Adatkezelő harmadik országba nem továbbít adatot.
 
Az érintettek jogai.
Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik személyes adatainak helyesbítését, törlését.
 
Az érintett továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
 
Az érintettnek, jogai vélelmezett sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie az adatkezelővel, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy az érintett ezt nem kívánja igénybe venni, jogosult bírósághoz vagy a mindenkori adatvédelmi hatósághoz fordulni, mely hatóság elérhetőségei a www.naih.hu internetes oldalon ismerhetőek meg. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
 
 
Budapest, 2023. március 8.

Bárdi Anna egyéni vállalkozó
Adatkezelő

© Copyright Anna Bárdy 2024