lv1-C

LEÁNYVÁLLALAT
Branding for a publishing house


Client: Leányvállalat Publishing House
Graphic design: Anna Bárdy
Year: 2022
lv2
lv3
lv4
lv5
lv6
lv7
lv8
lv9
lv10
lv11
lv12
lv13
lv14
lv15
lv16
© Copyright Anna Bárdy 2023